ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow เกร็ดความรู้ arrow รายงานยอดทองคำล่าสุด
รายงานยอดทองคำล่าสุด PDF พิมพ์ อีเมล์

ครั้งที่ วันที่มอบ ทองคำ ดอลลาร์สหรัฐ หมายเหตุ
แท่ง กิโลกรัม
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑ - - ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ ช่วงองค์หลวงตา
ยังทรงธาตุขันธ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ๘๓.๐๐ ๑,๐๓๗.๕๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ๕๕.๐๐ ๖๘๗.๕๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ๑๔๕.๐๐ ๑,๘๑๒.๕๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ๔๒.๐๐ ๕๒๕.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ๔๙.๐๐ ๖๑๒.๕๐ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๐ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ๘๒.๐๐ ๑,๐๒๕.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ๑๑๒.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ๙๕.๐๐ ๑,๑๘๗.๕๐ ๒,๐๐๔,๖๐๐.๐๐
๑๓ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๕๘.๐๐ ๗๒๕.๐๐ -
๑๔ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๔๘.๐๐ ๖๐๐.๐๐ -
๑๕ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ๓๖.๐๐ ๔๕๐.๐๐ -
๑๖ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๗๓.๐๐ ๙๑๒.๕๐ - ตามพินัยกรรม
องค์หลวงตา
๑๗ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ - - ๑๙,๐๐๐.๐๐ ภายหลังองค์
หลวงตานิพพาน
๑๘ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ - - ๒๒๓,๕๕๙.๖๓
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๐.๐๐ ๑๓,๐๐๘.๐๐ ๑๐,๔๕๗,๑๕๙.๖๓  
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >